V období prázdnin môžu nastať dočasné zmeny v otváracích hodinách jednotlivých výdajných miest. Viac informácií o konkrétnych zmenách nájdete v sekcii "pobočky".

1. Popis služby

1.1. Činnosť Poskytovateľa zahrňuje všetky jeho úkony a služby súvisiacich s prevzatím zásielky od Klienta, ich uskladnením, informovaním Príjemcu o uložení zásielky a odovzdaním zásielky Príjemcovi podľa pokynov Klienta. Nevyzdvihnuté zásielky budú vrátené Klientovi vrátane zásielok, ktoré príjemcovia odmietnu prevziať (ďalej aj ako „služba Poskytovateľa“).

1.2. Podanie zásielok je možné uskutočniť osobne na vybraných prevádzkach Poskytovateľa s označením Zásielkovňa.sk v Slovenskej a Českej republike alebo zaslať tovar prepravcom či treťou stranou na adresu prevádzky Poskytovateľa s označením Zásielkovňa.sk alebo zásielky podať online prostredníctvom online systému Poskytovateľa s označením Zásielkovňa.sk.

1.3.Informácie o dodaní alebo stave zásielky Klienta sú dostupné v online systéme Poskytovateľa max. do 12-tich hodín od podania zásielky a prevzatím zamestnancami na prevádzke Poskytovateľa s označením Zásielkovňa.sk. Zásielku môžete Klient sledovať prostredníctvom online systému našej služby sledovanie zásielok (Track & Trace). V prípade, že nemáte prístup na internet, kontaktujte telefonicky zamestnancov Poskytovateľa na jednotlivých prevádzkach Poskytovateľa s označením Zásielkovňa.sk .

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú obchodné a právne vzťahy medzi Poskytovateľom, Klientom a Príjemcom. Poskytovateľom rozumieme v Českej republike spoločnosť Zásilkovna s.r.o., so sídlom Stružky 1326/6, 198 00 Praha 9, IČ 28408306, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139387. Posky­tovateľom na Slovensku je Zásielkovňa s.r.o., IČ 48 136 999, so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 105158/B. (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“),

2.2. Klient podaním zásielky osobne či prostredníctvom online systému Poskytovateľa potvrdzuje a pristupuje k týmto VOP a prehlasuje, že sa pred uzatvorením zmluvy s ich obsahom zoznámil, že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient zmluvne nedohodli na odchýlnej úprave.

2.3. Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené zmluvou alebo VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípadoch, kedy by všeobecne platila úprava podľa občianskeho práva, zmluvné strany prehlasujú, že sa dohodli na tom, že ich vzťahy sa budú riadiť obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

3. Základné pojmy

3.1. Zásielkovňa poskytuje služby (ďalej aj ako „služba Poskytovateľa “) súvisiace s prevzatím zásielky, či zásielky na dobierku od Klienta, jej uskladnením, informovaním Príjemcu o uložení zásielky a odovzdaním zásielky Príjemcovi podľa pokynov Klienta.

3.2. Klientom je subjekt, ktorý uzatvoril s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní služieb Zásielkovne (ďalej len „Klient“).

3.3. Príjemca je subjekt, ktorý je Klientom označený ako Príjemca zásielky (ďalej len „Príjemca“).

3.4. Zásielka je vec, ktorú Poskytovateľ prevzal k poskytnutiu služby Zásielkovne podľa zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom (ďalej len „Zásielka“).

3.5. Zásielka na dobierku je vec, ktorú Poskytovateľ prevzal k poskytnutiu služby Zásielkovne podľa zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom; Poskytovateľ je zároveň povinný na základe pokynov Klienta prevziať od Príjemcu zásielky finančnú čiastku v hotovosti, a to pri odovzdaní zásielky Príjemcovi a túto finančnú čiastku v súlade s týmito VOP zaslať na bankový účet Klienta (ďalej len „zásielka“ alebo „zásielka na dobierku“). Dobierkové je hodnota zásielky, ktorú Poskytovateľ prevezme od Príjemcu pri odovzdaní zásielky (ďalej len „Dobierkovné“).

3.6. Zmluva je dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom písomnou či inou formou, a to na základe obchodného zákonníka Slovenskej republiky, upravujúceho práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich so službou Poskytovateľa. V okamihu uzatvorenia zmluvy sa právny a obchodný vzťah Poskytovateľa, Klienta a Príjemcu riadi touto zmluvou, týmito VOP a aktuálnym cenníkom služieb Poskytovateľa, okrem prípadov, kedy sa zmluvné strany dohodli inak. Zmluva môže byť uzatvorená písomne či prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ si vyhradzuje právo trvať podľa svojho uváženia na písomnej forme zmluvy (ďalej len „zmluva“).

3.7. Podací hárok je dokument potvrdzujúci prevzatie zásielky Poskytovateľom od Klienta. Podací hárok obsahuje parametre zásielky a cenu za služby Poskytovateľa.

4. Parametre zásielky

4.1. Pre poskytovanie služieb Poskytovateľa sú stanovené nasledujúce parametre:

Parameter Popis
Potvrdenie podania zásielky zo strany Klienta Áno (Podací hárok)
Akceptácia týchto podmienok Áno (bez odkliknutia t.j. vyslovenia súhlasu s týmito Podmienkami systém neumožní učinenie objednávky)
Odovzdanie zásielky proti potvrdeniu prevzatia Áno (Potvrdenie prevzatia)
Zodpovednosť Poskytovateľa Za stratu a poškodenie zásielky v priestoroch Poskytovateľa zodpovedá Poskytovateľ do výšky uvedenej hodnoty zásielky, pozri nižšie Zodpovednosť za škody (max. však do výšky 700 EUR)
Maximálna hodnota zásielky 700 EUR, ak nie je zmluvou stanovené inak
Maximálna hmotnosť 5 kg väčšiu hmotnosť zásielky je nutné konzultovať dopredu, pri vyššej hmotnosti účtuje Poskytovateľ príplatok podľa aktuálneho cenníka
Minimálne rozmery 10 × 7 × 1 cm
Maximálne rozmery tak, aby súčet strán bol max. 120 cm (napr. 50×40×30), dĺžka jednej strany max 70 cm väčšie rozmery zásielky je nutné konzultovať dopredu, pri väčších rozmeroch účtuje Poskytovateľ príplatok podľa aktuálneho cenníka

4.2. Z poskytovania služieb Poskytovateľa sú vylúčené nasledujúce zásielky:

4.2.1. obsahujúce tovar v hodnote vyššej ako 700,– EUR. Pokiaľ hodnota tovaru v zásielke bude presahovať 700,– EUR a Poskytovateľ o tomto nebude výslovne informovaný (čiže Poskytovateľ nebude vedieť skutočnú hodnotu zásielky), Klient týmto berie na vedomie, že Poskytovateľ zodpovedá za škodu iba do výšky 700,– EUR;

4.2.2. obsahujúce tovar zvlášť vysokej hodnoty, predovšetkým drahé kamene, drahé kovy, šperky, perly, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky, bankovky, mince, platobné a iné peňažné karty a ceniny, cenné papiere, dobíjacie kupóny do mobilných telefónov, SIM karty, diaľničné známky, výherné losy a telefónne karty mobilných operátorov, poukážky a vstupenky (a ďalší tovar podobného charakteru) v hodnote viac ako 700,– EUR na zásielku;

4.2.3. obsahujúce kožušiny, koberce, hodinky a iné klenoty alebo kožený tovar v hodnote viac ako 700,– EUR na zásielku;

4.2.4. obsahujúce predmety, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku a zdraví osôb (predovšetkým výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia);

4.2.5. obsahujúce obsah, ktorý podlieha zákonu č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) , v znení neskorších predpisov a ďalej jedy, žieraviny, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách;

4.2.6. obsahujúce laky, farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri poskytovaní služieb Poskytovateľa poškodené, alebo môžu poškodiť či znehodnotiť ostatné zásielky, prípadne zariadenie Poskytovateľa;

4.2.7. obsahujúce živé zvieratá alebo pozostatky ľudí a zvierat, biologický odpad, časti tiel alebo orgánov, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), zdravotnícky odpad;

4.2.8. obsahujúce predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty a rýchle kaziaci sa tovar ako sú potraviny, živé rastliny, predmety a látky majúce tento charakter;

4.2.9. obsahujúce kaziaci sa tovar alebo tovar ľahko poškoditeľný, krehký tovar a ďalej tovar, ktorý je potrebné zvláštnym spôsobom chrániť alebo s ktorým je potrebné nakladať zvláštnym spôsobom;

4.2.10. obsahujúce predmety a látky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu dodržovania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou, ako sú napríklad: alkohol a iné drahé tekutiny či látky v sklenených fľašiach alebo v obdobných krehkých obaloch a obdobné predmety;

4.2.11. obsahujúce predmety a látky, ktoré s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu skladovacieho priestoru alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri poskytovaní služby podľa platných predpisov alebo konkrétnych okolností;

4.2.12. ktorých povaha, obsah, vonkajší vzhľad, vlastnosti, spôsob zaslania či ich držanie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a tým pádom sú protizákonné a zakázané, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť osôb, verejný poriadok a práva tretích osôb;

4.2.13. prekra­čujúce maximálne parametre zásielky uvedené v bode 4.1. týchto VOP; v prípade, že Poskytovateľ vyslovene odsúhlasí prijatie takejto zásielky, vyhradzuje si právo, a Klienta s týmto súhlasí, účtovať si k cene služby za každú takúto zásielku príplatok podľa aktuálneho cenníka. Zásielky prekračujúce hmotnosť 10 Kg a zásielky väčšie než 120 cm (jedna strana) Poskytovateľ nepreberá na spracovanie do služieb Poskytovateľa.

4.3. Klient je povinný riadiť sa týmito VOP a nejednať v rozpore s nimi. Pokiaľ Klient neodovzdá Poskytovateľovi zásielku osobne, je povinný s obsahom VOP oboznámiť tretie osoby, ktoré budú zásielku osobne odovzdávať Poskytovateľovi a zaistiť, aby nejednali v rozpore s uvedenými VOP. Za splnenie uvedených požiadaviek zodpovedá Klient tak isto, ako keby zásielku odovzdával Poskytovateľovi osobne. V prípade, že Klient odovzdá Poskytovateľovi zásielku vylúčenú zo služieb Poskytovateľa podľa čl. 4.2., a to bez jeho vedomia a bez jeho výslovného písomného súhlasu, že zásielka môže byť prevzatá do jeho služieb, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom. V takom prípade Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s odovzdaním a prepravením takejto zásielky a s ďalším nakladaním s ňou. V takom prípade je Klienta povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené s poskytovaním služby Poskytovateľa a náklady za jemu vzniknutú škodu.

5. Prevzatie zásielky Poskytovateľom

5.1. Zásielku určenú k prevzatiu Príjemcom odovzdá Klient osobne či prostredníctvom tretej osoby k uskladneniu v priestoroch Poskytovateľa. Poskytovateľ potvrdí prevzatie zásielky od Klienta prostredníctvom Podacieho hárku z informačného systému Poskytovateľa. Pokiaľ Klienta dopravuje zásielky do priestorov Poskytovateľa prostredníctvom tretích osôb musí k zásielkam pridať ich zoznam (Podací hárok z informačného systému Poskytovateľa na potvrdenie). Pokiaľ nie je zoznam zásielok (Podací hárok) priložený, na neskoršie reklamácie nedoručenia zásielok do priestorov Poskytovateľa nemožno brať ohľad. Za potvrdenie prevzatia zásielky prostredníctvom Podacieho hárku sa rozumie tiež zaslanie Podacieho hárku vo formáte MS Office prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail zadaný Klientom v objednávke. V prípade, že Klient odovzdá zásielku Poskytovateľovi prostredníctvom tretích osôb, prechádza zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na Poskytovateľa až faktickým prevzatím zásielky zamestnancom Poskytovateľa v priestoroch jeho prevádzky.

5.2. Objednávku služieb Poskytovateľa môže urobiť Klienta aj osobne v priestoroch prevádzky Poskytovateľa alebo ako online objednávku prostredníctvom online systému, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.zasielkovna.sk.

5.3. Klient je povinný poskytnúť správne, úplné a zrozumiteľné údaje identifikujúce jeho osobu, osobu Príjemcu a údaje k zásielke. Za údaje nutné pre identifikáciu osôb sa pokladajú údaje o mene, priezvisku, dátumu narodenia, trvalého bydliska pre fyzické osoby, či obchodné meno, sídla obchodnej firmy, IČO pre právnické osoby, podnikateľa. Objednávka služby musí obsahovať predovšetkým nasledujúce údaje:

5.3.2. identi­fikáciu Klienta ako objednávateľa a platcu služieb Poskytovateľa;

5.3.3. identi­fikáciu Príjemcu zásielky;

5.3.4. v prípade zásielky na dobierku určenie výšky dobierky a označenie zásielky ako zásielka na dobierku;

5.3.5. určenie parametrov zásielky, a to jej rozmery, hmotnosť a počet zásielok v jednej objednávke.

5.4. Klient je povinný stanoviť hodnotu zásielky odovzdanej do obstarania služby Poskytovateľa v online systéme na webovej stránke Poskytovateľa www.zasielkovna.sk. Zásielka je poistená podľa čl. 9 týchto VOP, a to len do výšky týmto spôsobom stanovenej výšky dobierky, či do týmto spôsobom stanovenej výšky hodnoty Zásielky (pokiaľ je Zásielka bez dobierky).

5.5. Klient je povinný každú zásielku označiť štítkom s čiarovým kódom, a to v súlade s pravidlami pre označovanie zásielok štítkami. Tieto pravidlá nájdete TU. Klient zodpovedá za kvalitu vytlačeného štítku a za čitateľnosť čiarového kódu. V prípade, že zásielka nie je správne označená štítkom s čiarovým kódom v súlade s týmito pravidlami, je Klient povinný zaplatiť prirážku k cene podľa aktuálneho cenníku (Nesprávne označenie zásielky – 0,20 EUR bez DPH).

5.6. Poskytovateľ nie je povinný prevziať zásielky ktoré sú v rozpore s týmito VOP, predovšetkým v rozpore s bodmi 4.1. a 4.2. VOP. Pravidlá pre označovanie zásielok štítkami • Klient zodpovedá za pripevnenie štítku s čiarovým kódom a ďalšími nižšie stanovenými informáciami spôsobom, aby neodpadol a aby nebola plocha čiarového kódu ničím prekrytá (ani napr. priehľadnou lepiacou páskou). Zvyšok popísanej plochy musí byť viditeľný, avšak môže byť prekrytý priehľadnou lepiacou páskou. • Klient má možnosť na vytvorenie štítku využiť časť webového rozhrania www.zasielkovna.sk, určenú pre Klienta, prípadne využiť funkciu API pre prepojenie systému. Štítky sú pripravené vo forme PDF a Klient ich po vytlačení umiestni na zásielku. • Klient má možnosť vytvoriť si vlastný štítok. Označenie zásielky vlastným štítkom Klienta je možné len po predchádzajúcom schválení Poskytovateľom. Klient je povinný si pred prvým použitím štítku alebo pred jeho zmenou, vyžiadať schválenie takéhoto štítku Poskytovateľom. Klient odošle Poskytovateľovi vzor štítku e-mailom. V prípade pochybností môže byť schválenie štítku podmienené fyzickým dodaním štítku. Vzory možných štítkov nájdete TU. Vlastný štítok musí splňovať nasledujúce náležitosti:

 1. štítok musí obsahovať čiarový kód v tvare Z1234567890, min. šírka 4 cm, symbolika Code128 (kombinácia typov A alebo B pre úvodné písmeno a následne typ C pre číslice; v prípade celého kódu typu A alebo B s min. šírkou 5 cm);
 2. textová časť čiarového kódu musí byť uvedená pod alebo nad čiarovým kódom, v tvare Z 123 456 890 so zvýraznením posledného trojčíslia;
 3. výrazný nápis Zásielkovna.sk a/alebo logo Zásielkovňa, v prípade, že sa na zásielke nachádzajú ďalšie čiarové kódy, musí byť tento nápis alebo logo vizuálne príslušný k čiarovému kódu Poskytovateľa;
 4. určenie odosielateľa, a to v ľavom hornom rohu štítku. Odosielateľ je oprávnený zvoliť si vlastnú textovú identifikáciu (napr. názov firmy alebo e-shopu), ďalej je povinný uviesť spiatočný smerovací kód (sú uvedené v dátach o prevádzkach alebo API funkcii senderGetRetur­nString);
 5. určenie príjemcu v rozsahu meno a priezvisko, smerovací kód prevádzky v inverznom formáte a názov prevádzky; Smerovací kód prevádzky je uvedený v dátach o prevádzkách (XML feed pobocek branch.xml) pod tagem label_routing. Názov prevádzky je uvedený pod tagom label_name.

6. Vyzdvihnutie zásielky Príjemcom

6.1. Príjemca je oprávnený si vyzdvihnúť zásielku v lehote do 7-mich kalendárnych dní od oznámenia o uložení zásielky a to v prevádzkovej dobe Poskytovateľa na príslušnom výdajnom mieste, pokiaľ nebude na základe zmluvy s Klientom alebo na základe žiadosti Príjemcu táto lehota predlžená. O možnosti prevzatia si Zásielky je Príjemca informovaný e-mailom, prípadne tiež prostredníctvom SMS.

6.2.Zásielka bude Príjemcovi, alebo jeho zástupcovi, odovzdaná po splnení nasledujúcich podmienok:

 • Príjemca sa preukáže znalosťou čísla objednávky zásielky a hesla a
 • Príjemca písomne potvrdí svojím podpisom prevzatie zásielky;
 • v prípade doručenia zásielky na dobierku bude zásielka odovzdaná Príjemcovi až po uhradení príslušnej dobierkovej čiastky vzťahujúcej sa k zásielke, prípadne k súboru zásielok podľa pokynov Klienta.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať preukázanie oprávnenia zástupcu jednať za Príjemcu. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi, pokiaľ odmietne preukázať svoju totožnosť, nebude vedieť číslo objednávky a heslo, alebo ak vyzradí číslo objednávky a heslo neoprávnenej osobe.

6.4. V prípade, že Zásielka nie je Príjemcom vyzdvihnutá, alebo jej prevzatie je Príjemcom odmietnuté (ďalej len „Vrátená zásielka“) je zásielka Klientovi doručená:

 • na výdajné miesto, ktoré si Klienta v informačnom systéme zvolil pre vyzdvihnutie Vrátených zásielok a Klient je povinný vyzdvihnúť si Vrátenú zásielku v lehote do 14-tich dní od oznámenia o doručení Vrátenej zásielky na výdajné miesto. Oznámenie je Klientovi doručené e-mailom a SMS, alebo
 • pri rozvoze zásielok v prípade, že Poskytovateľ obstaráva rozvoz zásielok na základe zmluvy s Klientom.

6.5. Poskytovateľ o sa postará o uskladnenie zásielky, najdlhšie však po dobu 10-tich dní, v nasledujúcich prípadoch:

 • Klient si nevyzdvihne Vrátenú zásielku na výdajnom mieste;
 • Zásielku nie je možné doručiť Príjemcovi ani vrátiť Klientovi.

Uskladnenie zásielky je spoplatnené podľa platného cenníka. Poskytovateľ sa môže po dobu uskladnenia zásielky pokúsiť o ďalší pokus (prípadne ďalšie pokusy) o doručenie zásielky Príjemcovi alebo vrátenie zásielky späť Klientovi. Lehota na uskladnenie zásielky sa týmto nezastavuje, ani neprerušuje. Tento ďalší pokus o doručenie je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Po uplynutí lehoty na uskladnenie zásielky je Poskytovateľ oprávnený postarať sa o predaj zásielky, alebo jej časti vhodným spôsobom, pokiaľ počas uskladnenia zásielky nedá Klienta Poskytovateľovi pokyn a zásielka nemôže byť doručená ani vrátená.

6.6. V prípade, že je to možné, vydá Poskytovateľ Klientovi výťažok z predaja po započítaní nákladov predaja, odmeny za uskladnenie a odmeny za služby poskytnuté Poskytovateľom.

6.7. Poskytovateľ je oprávnený postarať sa po uplynutí lehoty na uskladnenie zásielky o likvidáciu tejto zásielky alebo jej časti, v prípade, že:

i. zásielka je celkom alebo z časti znehodnotená

ii. nedôjde k predaju zásielky, ktorú nie je možné doručiť, ani ju nie je možné vrátiť

iii. uzná Klientovi nárok na náhradu škody ma zásielke.

7. Zásielky na dobierku

7.1. V prípade, že si Klient želá využiť službu zásielky na dobierku, je povinný zásielku takto označiť v zmluve a v podacom hárku.

7.2. V prípade, že je služba Poskytovateľa poskytovaná na území Českej republiky, je Klienta povinný v zmluve vyznačiť čiastku v českej mene (Kč). Takto označená čiastka bude vybraná od Príjemcu pri prevzatí zásielky.

7.3. V prípade, že je služba Poskytovateľa poskytovaná na území Slovenskej republiky, Klient je povinný v zmluve vyznačiť čiastku v spoločnej európskej mene, v eurách. Takto označená čiastka bude vybraná od Príjemcu pri prevzatí zásielky. Iná mena než v EUR nebude na území Slovenskej Republiky od príjemcov zásielok prijímaná.

7.4. Pri zásielkach označených ako zásielky na dobierku vykoná Poskytovateľ inkaso Dobierkovného podľa pokynov Klienta od Príjemcu a prevedie vybrané Dobierkové na bankový účet určený Klientom, a to v lehote do 10-tich pracovných dní, odo dňa prevzatia Dobierkovného od Príjemcu, pokiaľ nebude medzi Klientom a Poskytovateľom zjednané inak. Poskytovateľ nie je v omeškaní, pokiaľ v tejto lehote bude čiastka Dobierkovného odpísaná z bankového účtu Poskytovateľa v prospech účtu určeného Klientom. V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania s úhradou vybranej dobierky pre Klienta, Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Poskytovateľ je oprávnený započítať si k výplate Dobierkovného svoje splatné a nesplatné dlhy voči Klientovi, predovšetkým však z titulu odmeny za poskytnuté služby Poskytovateľa podľa platného cenníka.

7.5. Bankový účet určený Klientom, kam má byť Poskytovateľom poukázaná dobierková čiastka za zásielku, musí byť vedený v mene euro (€) v bankovom ústave so sídlom v Slovenskej republike, pokiaľ sú služby poskytované na území Slovenskej republiky. Ak sú služby Poskytovateľa poskytované na území Českej republiky, dobierková čiastka je za zásielku poukázaná Poskytovateľom na bankový účet určený Klientom, ktorý je vedený v českých korunách (Kč), a to buď v bankovom ústave so sídlom v Českej alebo Slovenskej republike. Všetky náklady spojené s bankovou transakciou a prevodom finančných prostriedkov hradí Klient. Ak by tento označil účet u iného bankového ústavu, kam má byť poukázaná dobierková čiastka za zásielku, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike ani v Českej republike, Klienta je povinný oznámiť Poskytovateľovi v lehote do 7-mich kalendárnych dní iný spôsob, ktorým bude dobierková čiastka poukázaná, napr. iný bankový ústav ako so sídlom v Slovenskej republike, respektíve v Českej republike, či zaslanie formou poštovej poukážky na jeho adresu, atď.. Poskytovateľ nie je povinný poukázať dobierkovú sumu na účet vedený u bankového ústavu s iným sídlom, než sú vyššie uvedené a pre prípad omeškania s poukázaním dobierkovej sumy v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť.

8. Ceny služieb Poskytovateľa, lehoty na plnenie

8.1. Cena za službu Poskytovateľa je účtovaná podľa týchto VOP, ktorých súčasťou je cenník služieb. Cenník je dostupný na všetkých prevádzkach Poskytovateľa a na internetovej adrese https://www.zasielkovna.sk/eshopy (ďalej len ako „cenník“).

8.2. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za všetky poskytnuté služby, a to vrátane služieb doplnkových, nadštandardných úkonov, príplatkov a ďalších služieb, ktoré si objednal, a to vo výške podľa aktuálneho cenníka.

8.3. Poskytovateľ sa s Klientom môže dohodnúť, že na základe dlhodobej spolupráce, budú mať vlastné cenové podmienky, ktoré sú potom zvlášť špecifikované zmluvne. Takéto cenové podmienky sú platné iba po dobu platnosti tejto zmluvy, pričom rozhodujúcim dňom pre platnosť uvedených cenových podmienok sa rozumie deň, kedy bola uzatvorená konkrétna písomná zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom.

8.4. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za služby Poskytovateľa vzniká odovzdaním zásielky Poskytovateľovi.

8.5. Cena za služby Poskytovateľa sa hradí v hotovosti pri odovzdaní zásielky Poskytovateľovi, pokiaľ nie je v zmluve medzi Klientom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

8.6. Ak je v zmluve medzi Poskytovateľom a Klientom dohodnutá bezhotovostná platba za služby, je Klient povinný realizovať platbu na základe daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom so splatnosťou do 7-tich kalendárnych dní odo dňa jeho vystavenia, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

8.7.Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ceny uvedené v cenníku. V prípade zmeny cien v cenníku je Poskytovateľ povinný túto zmenu oznámiť Klientovi, a to v lehote najmenej 7-mich kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia platnosti nového cenníka. Nový cenník uverejní Poskytovateľ na svojej internetovej stránke www.zasielkovna.sk.

8.8. V prípade nesúhlasu Klienta so zmenami v cenníku služieb Poskytovateľa, môže tento zmluvu písomne vypovedať. Ak tak neučiní a bude naďalej využívať služby Poskytovateľa, je viazaný novým cenníkom od prvého dňa jeho platnosti. Výpovedná lehota činí dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Po dobu výpovednej lehoty bude platný cenník Poskytovateľa platného pred jeho zmenou.

8.9. V prípade, že sa Klient dostane do omeškania s úhradou ceny za služby Poskytovateľa, t.j. cena služby nebude pripísaná na bankový účet Poskytovateľa ku dňu splatnosti na daňovom doklade, je tento oprávnený vyúčtovať mu rozdiel medzi akoukoľvek zvýhodnenou cenou alebo zmluvnou cenou a cenou podľa aktuálneho cenníka(základného cenníka) Poskytovateľa. Klienta sa ďalej zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že sa Klienta dostane do omeškania s úhradou ceny za akékoľvek služby, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od neho úhradu ďalších služieb, a to aj v prípade, ak by to bolo v zmluve dohodnuté do tejto doby inak.

8.10. Poskytovateľ má na zabezpečenie svojich právnych nárokov voči Klientovi záložné právo k zásielke/ám v zmysle ustanovenia § 608, prípadne § 628 Obchodného zákonníku v platnom znení a v prípade, že nedôjde k zaplateniu ceny za služby ani v náhradnej lehote určenej vo výzve na zaplatenie má Poskytovateľ právo na uspokojenie svojej pohľadávky z výťažku speňaženia zástavy podľa ustanovenia § 165 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

8.11 Poskytovateľ je oprávnený započítať si na výplatu Dobierkovného svoje splatné aj nesplatné pohľadávky voči Klientovi, predovšetkým z titulu odmeny za poskytovanie služieb Poskytovateľa podľa platného cenníka. Prehľad vykonaných zápočtov a preukázaných platieb Dobierkovného je uvedený v informačnom systéme Poskytovateľa.

8.12. V prípade, že Poskytovateľ nesprávne vyúčtoval Klientovi svoje služby na základe daňového dokladu, je Klient oprávnený písomne na túto skutočnosť upozorniť, vyznačiť konkrétne nesprávnosti a požiadať Poskytovateľa o vystavenie nového správneho daňového dokladu, a to v lehote do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vystavenia daňového dokladu a ak tak Klient neurobí, má sa za to, že vyúčtovanie uvedené v daňovom doklade je bezchybné a Poskytovateľovi vznikol nárok na zaplatenie ceny za služby podľa zaslaného daňového dokladu. Ak bolo vyúčtovanie uvedené v daňovom doklade nesprávne, Poskytovateľ v lehote 30-tich dní po doručení upozornenia Klienta na nesprávne vyúčtovanie, zašle mu nový a správny daňový doklad so správnym vyúčtovaním služieb a vystornuje chybný daňový doklad.

8.13. Lehota na plnenie, ak nebude zmluvou dohodnuté inak, sa stanovuje na sedem kalendárnych dní.

9. Zodpovednosť Poskytovateľa a Klienta za škodu

9.1. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za škodu vzniknutú na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí do jeho priestorov na obstaranie služby Poskytovateľa, a to až do doby jej odovzdania Príjemcovi. Prechod nebezpečenstva za škodu prechádza na Poskytovateľa až okamihom faktického prevzatia zásielky niektorým z jeho zamestnancov v niektorej z jeho prevádzok. Pri výdaji zásielky prechádza nebezpečenstvo za škodu z Poskytovateľa v okamihu prevzatia zásielky na Príjemcu, osobou oprávnenou konať za príjemcu alebo Klienta, alebo v čase odovzdania prvému dopravcovi. V prípade, že je Príjemca alebo Klient v omeškaní s prevzatím Zásielky, prechádza nebezpečenstvo za škodu z Poskytovateľa v okamihu, ktorým je začiatok takéhoto meškania.

9.2. Poskytovateľ zodpovedá len za škodu skutočnú, ktorá vznikla na zásielke, nie za akúkoľvek inú škodu. Nezodpovedá za stratu na zisku, za sankcie z omeškania, za zmluvné pokuty, za penále, za nároky tretích osôb, či záväzky Klienta, ktoré mu týmto vznikli voči tretím osobám, či ďalšie následné škody.

9.3. Skutočnou škodou sa rozumie suma, o ktorú sa zmenšila hodnota zásielky.

9.4. Poskytovateľ je povinný dojednať s poisťovňou zmluvné poistenie o zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť na zásielke.

9.5. Poskytovateľ zodpovedá za skutočnú škodu vzniknutú na zásielke len do výšky 700,– EUR.

9.6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na zásielke v čase od prevzatia zásielky od Klienta do jej vydania Príjemcovi, ak bola spôsobená:

9.6.1. Klientom, Príjemcom zásielky, vlastníkom zásielky, prepravcom (v zmluvnom vzťahu s Klientom), alebo osobou, ktorá manipulovala so zásielkou pred jej odovzdaním do obstarania služby Poskytovateľa;

9.6.2. chybou zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej obvyklým úbytkom;

9.6.3. chybným alebo nedostačujúcim obalom zásielky, či nevhodným spôsobom balenia;

9.6.4. ak Klienta odovzdá Poskytovateľovi tovar (zásielku), ktorá je z jeho služieb vylúčená podľa bodu 4.2. týchto VOP;

9.6.5. poskytnutím neúplných, nesprávnych či zavádzajúcich informácií o obsahu zásielky a jej povahe Klientom;

9.6.6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zásielke tiež v tom prípade, ak vzniku škody nemohol zabrániť ani pri vynaložení obvyklej starostlivosti.

9.6.7. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi alebo tretím osobám v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich mu zo zákonov Slovenskej republiky, zmluvy a týchto VOP, najmä ak Klient odovzdá Poskytovateľovi tovar, ktorý je zo služby Poskytovateľa vylúčený podľa bodu 4.2. týchto VOP, neposkytne Poskytovateľovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a o povahe tovaru, ako aj o iných skutočnostiach, potrebných k riadnemu uzatvoreniu zmluvy a jej realizácii.

9.6.8. Klient je ďalej zodpovedný za škodu spôsobenú zásielkou, jej obsahom, ktorú odovzdal Poskytovateľovi k obstaraniu služby

10. Náhrada škody

10.1. Klient je oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody vzniknutú poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou zásielky zaslanej do obstarania služby Poskytovateľovi. Takýto nárok je povinný si uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o škode na zásielke dozvedel, najneskôr však do 7-mich kalendárnych dní od jeho odovzdania Príjemcovi, osobe oprávnenej konať za Príjemcu, či jemu samotnému.

10.1.1. Poškodením sa rozumie zmena stavu, t.j. zmena kvality, rozmerov, štruktúry, stálosti, zloženia vecí tvoriacich zásielku, ktorú je možné odstrániť opravou, alebo taká zmena stavu, ktorú síce nemožno odstrániť opravou, ale napriek tomu je vec použiteľná k pôvodnému účelu.

10.1.2. Zničením sa rozumie taká zmena stavu vecí tvoriacich zásielku, ktorú nemožno odstrániť opravou a vec nemožno ďalej používať k pôvodnému účelu.

10.2. Škoda predstavuje:

10.2.1. v prípade poškodenia zásielky primerané náklady na opravu, ktoré sú nutné pre uvedenie zásielky do pôvodného stavu, vrátane nákladov na montáž a demontáž. Od týchto nákladov sa odpočíta cena zo speňažiteľných a využiteľných zvyškov vymenených častí. Ak sa poškodená zásielka neopraví a je použiteľná k pôvodnému účelu i s poškodením, potom má Klienta nárok na náhradu škody vo výške rozdielu cien zásielky pred poškodením a po vzniku škody. Hodnota poškodenej zásielky je suma stanovená odborným posudkom, prípadne čistým výťažkom z predaja poškodenej zásielky, ak Klient s predajom súhlasí;

10.2.2. v prípade zničenia alebo straty zásielky skutočnú hodnotu zásielky v čase prevzatia zásielky Poskytovateľom, prípadne jej časti, ak sa stratí alebo zničí len jej časť. Skutočná hodnota zásielky je vo výške obstarávacej ceny veci, ktorá je obsahom zásielky. Výška škody je preukazovaná daňovým dokladom či faktúrou. Škoda je uplatňovaná bez DPH, s výnimkou, keď Klient nie je platcom DPH, alebo kedy je škoda odstránená opravou veci tvoriacej obsah zásielky.

10.3. Klient je povinný zabezpečiť, že si Príjemca, alebo osoba oprávnená konať za Príjemcu, v okamihu prevzatia zásielku prezrie a pri zrejmých a na obale zásielky znateľných poškodeniach, tieto poškodenia a straty oznámi Poskytovateľovi. Vo chvíli, keď zásielka opustí priestory prevádzky Poskytovateľa, nemožno v žiadnom z prípadov vzniku škody uplatniť akúkoľvek zodpovednosť za škodu. O rozsahu poškodenia alebo strate obsahu zásielky musí byť ihneď pri zistení škody Klientom, alebo Príjemcom z poverenia Klienta spísaný Zápis o škode, a to na Poskytovateľom vyhotovenom formulári (ďalej len „Zápis o škode“), k iným, než vo formulári uvedeným škodám nebude prihliadané. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Poskytovateľa.

10.4. Klient je povinný umožniť Poskytovateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu vzniknutej škody. Z týchto dôvodov je Klient povinný zabezpečiť, aby so zásielkou nebolo akokoľvek manipulované a aby bol zachovaný obal zásielky, v ktorom bola zásielka doručená. Z rovnakého dôvodu sa zásielka nesmie bez súhlasu Poskytovateľa likvidovať alebo prepravovať na iné miesto.

10.5. Pri poškodených zásielkach je Klient, Príjemca aj Poskytovateľ povinný umožniť prezretie zásielky zástupcovi poisťovne Poskytovateľa.

10.6. Ak poruší Klient svoje povinnosti ustanovené predchádzajúcimi bodmi tohto článku a článku 11 týchto VOP, má sa za to, že škoda na zásielke, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, nevznikla.

11. Uplatnenie nároku na náhradu škody

11.1. Poskytovateľ je v Slovenskej republike poistený prostredníctvom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

11.2. Poskytovateľ je v Českej republike poistený prostredníctvom KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Goup, Templová 747, 110 01 Praha 1.

11.3. Nárok na náhradu škody uplatňuje u Poskytovateľa oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je výlučne Klient.

11.4. Zápis o škode nie je uplatnením nároku na náhradu škody.

11.5. Nárok na náhradu škody musí Klient uplatniť písomne a to okamžite po prevzatí zásielky Príjemcom, najneskôr však do 7-mich kalendárnych dní. V opačnom prípade nárok na náhradu škody zaniká.

11.6. K uplatneniu nároku na náhradu škody je Klient povinný priložiť najmä nasledujúce dokumenty, inak nemožno k jeho nároku naďalej prihliadať a nepovažuje sa za včas a riadne uplatnený:

11.6.1. doklad o obstarávacej cene zásielky (jej obsahu);

11.6.2. posudok servisu, opravcu či inej osoby, ktorá vykonala opravu zásielky, ak bola zásielka po škodovej udalosti opravovaná, alebo ak to vyžadujú okolnosti prípadu;

11.6.3. sprievodný doklad zásielky (daňový doklad, podací hárok);

11.6.4. fotodo­kumentáciu u zásielok s čiastočnou stratou alebo poškodením v prípade, že škoda presahuje čiastku 200,– EUR bez DPH. Fotodokumentácia predložená Poskytovateľovi musí obsahovať aj fotografie obalu, ako aj obsahu zásielky tak, aby sa dalo posúdiť, či škoda na zásielke je v príčinnej súvislosti s poškodením obalu;

11.6.5. podací hárok;

11.6.6. zápis o škode.

11.7. Poskytovateľ je povinný sa k uplatnenému nároku na náhradu škody vyjadriť najneskôr do 30-tich dní od dátumu jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nedodala oprávnená osoba všetky podklady uvedené v bode 11.4. týchto VOP do dispozície Poskytovateľa. Rovnako ak sú na vybavenie reklamácie potrebné podklady od orgánov činných v trestnom konaní, od inštitúcií pôsobiacich v poisťovníctve alebo od iného orgánu alebo inštitúcie, nebeží lehota na vybavenie reklamácie do tej doby, než Poskytovateľ takéto podklady od príslušných inštitúcií získa, ak takéto podklady a vyjadrenia budú potrebné.

11.8. V prípade, že podkladom pre stanovenie hodnoty poškodeného či strateného obsahu zásielky je daňový doklad v zahraničnej mene, prepočíta sa suma na tejto faktúre uvedená podľa výmenného kurzu vyhláseného Slovenskou národnou bankou platného ku dňu prevzatia zásielky k službe.

11.9. Za oprávnený nemožno považovať nárok na náhradu škody týkajúci sa čiastočnej straty obsahu zásielky alebo poškodenia zásielky alebo jej časti, ak nie je oprávnenou osobou preukázané poškodenie obalu zásielky a ďalej nie je toto uvedené v Zápise o škode.

11.10. Vlastná úhrada riadne uplatneného a Poskytovateľom uznaného nároku na náhradu škody sa uskutoční v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a ak nebude dohodnutá, potom do 30-tich dní odo dňa uplatnenia nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu škody nie je Klient oprávnený si započítať proti nároku Poskytovateľa na zaplatenie ceny za ním poskytnuté služby, s čím obe zmluvné strany výslovne súhlasia.

11.11. V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody za stratenú zásielku je Klient povinný informovať o strate zásielky Poskytovateľa najneskôr do 7-mich kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti. Klient je povinný podložiť svoj nárok čestným prehlásením Príjemcu zásielky, kde Príjemca svojim podpisom potvrdí, že mu príslušná zásielka nebola doručená. Čestné prehlásenie musí obsahovať najmä údaje o Príjemcovi a zásielke (meno, priezvisko a číslo zásielky), ktorá nebola doručená.

11.12. V prípade, že stratená zásielka, prípadne jej časť sa nájde, považuje sa nárok Klienta na náhradu škody za splatený, a to okamihom, kedy Klient alebo Príjemca získa možnosť so zásielkou nakladať. Ak bola zásielka nájdená Klientom alebo Príjemcom, je o tejto skutočnosti Klient povinný Poskytovateľa písomne informovať. Ak bola pred nájdením zásielky Klientovi škoda, alebo jej časť, uhradená v peniazoch, je tento povinný túto sumu Poskytovateľovi vrátiť. Následne bude po predchádzajúci písomnom súhlase Poskytovateľa, obsah zásielky vydaný.

11.13. V prípade súhlasu Poskytovateľa s nárokom na náhradu škody u poškodenej zásielky a úhrade celej hodnoty poškodeného tovaru, je Klient povinný odovzdať poškodenú zásielku, ktorá bola predmetom reklamácie Poskytovateľovi. Klient je povinný odovzdať poškodenú zásielku Poskytovateľovi, a to najneskôr do dvoch pracovných dní od oznámenia súhlasu s nárokom na náhradu škody.

11.14. V prípade neoprávneného uplatnenia nároku na náhradu škody má Poskytovateľ voči Klientovi právo na úhradu skutočných nákladov, ktoré mu vznikli na základe neoprávneného uplatnenia nároku Klientom.

11.15. V prípade, že existuje podozrenie zo spáchania trestného činu, sú Klient i Poskytovateľ povinní spolupracovať a bez meškania postúpiť všetky potrebné informácie slúžiace k rýchlemu zadržaniu páchateľa. Táto povinnosť sa týka tak vzájomnej spolupráce medzi Klientom a Poskytovateľom, tak i spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Klient berie na vedomie, že v prípadoch stanovených právnymi predpismi je Poskytovateľ povinný na výzvu orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu či súdu oznámiť týmto informácie týkajúce sa Klienta, Príjemcu alebo zásielky.

11.16. Všetky práva vzniknuté zo škody na zásielkach sa voči Poskytovateľovi premlčia uplynutím jedného roka.

11.17. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na zásielke je upravená platnými ustanoveniami obchodného zákonníku a týmito VOP.

11.18. Ak poruší Klient svoje povinnosti ustanovené článkom 11 týchto VOP, najmä pri uplatnení nároku na náhradu škody, má sa za to, že škoda na zásielke, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, nevznikla.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Klient súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával, zhromažďoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sa dozvedel zo zmluvy, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich s ich vzájomnou obchodnou spoluprácou, a ďalšie osobné údaje potrebné pre poskytovanie služieb. Tieto osobné údaje budú Poskytovateľom spracovávané a uchovávané v jeho zákazníckej databáze na účely plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a z evidenčných dôvodov.

12.2. Poskytnutie osobných údajov osôb, ktoré s Poskytovateľom mienia uzatvoriť zmluvu je dobrovoľné, avšak zo strany Poskytovateľa je ich poskytnutie podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia záväzkov Poskytovateľa z tohto zmluvného vzťahu.

12.3. Ak požiada Klient Poskytovateľa o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je tento povinný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov mu informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať, a ak Klient zistí nepresnosti v spracovávaných údajoch, je oprávnený žiadať, aby Poskytovateľ vykonal opravu.

12.4. Klient súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť použité, a že súhlasí s prijímaním obchodných informácií od Poskytovateľa. Obsahom takýchto informácií sú novinky, zľavy a ponuky Poskytovateľa.

12.5. Klient sa zaväzuje zaistiť súhlas Príjemcu zásielky so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a splnenie informačnej povinnosti podľa ustanovenia § 6 zákona o ochrane osobných údajov v takom rozsahu, aby Poskytovateľ mohol riadne plniť povinnosti vyplývajúce z Poskytovateľskej zmluvy. Pre tento prípad, Klient v zmysle § 725 a nasl. obchodného zákonníka, sľubuje uhradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu v súvislosti so spracovaním osobných údajov Príjemcov vznikne.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. V prípade uzatvorenia zmluvy s medzinárodným prvkom sa zmluvné strany výslovne dohodli, že právne vzťahy medzi nimi sa budú riadiť právnym poriadkom a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

13.2. Zmluva sa uzatvára na jeden objednaný obchod, prípadne na dobu uvedenú v zmluve. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba sa nevzťahuje na jednorazové obchody.

13.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka zmluvy a VOP. Pre vylúčenie pochybností sa za podstatné porušenie povinností Klienta pre účely Zmluvy považuje najmä jeho omeškanie s úhradami faktúr za služby Poskytovateľa a porušenie povinností dohodnutých týmito VOP. Pre fyzické osoby nepodnikateľov platia pre odstúpenie od zmluvy ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľov, prípadne ustanovenia Občianskeho zákonníku.

13.4. Výzvy, odstúpenie a ďalšie jednostranné úkony vykonané jednou zo strán voči druhej strane, pokiaľ nedôjde k ich doručeniu, sa považujú za doručené najneskôr piatym dňom po tom, čo strana ktorá úkon činí podala vo forme doporučenej listovej zásielky na poštovú prepravu prevádzkovateľovi poštových služieb.

13.5. Poskytovateľ si vyhradzuje podmienku neuzavrieť zmluvu s Klientom, pokiaľ je to v rozpore s už existujúcou zmluvou a exkluzívnou doložkou k tejto zmluve.

13.6. Tieto VOP a cenník, ktorý je súčasťou VOP v aktuálnych verziách, sú sprístupnené Klientovi na internetových stránkach www.zasielkovna.sk. Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmenu VOP alebo uvedených cenníkov a v takom prípade je povinný zoznámiť s ňou Klienta, a to prostredníctvom zverejnenia zmeny na internetových stránkach www.zasielkovna.sk, a to s dostatočným časovým predstihom pred dátumom účinnosti takejto zmeny, najdlhšie do 10-tich kalendárnych dní od prijatia zmeny. Klient je povinný dostatočne často sledovať uvedené internetové stránky, zoznamovať sa s uvedenými zmenami, a ak s niektorou zo zverejnených zmien nesúhlasí, je oprávnený zmluvu uzatvorenú so Poskytovateľom pred dátumom účinnosti zmeny písomne vypovedať vyššie uvedeným spôsobom. V opačnom prípade sa má za to, že sa s uvedenými zmenami zoznámil, súhlasí s nimi a je nimi odo dňa ich účinnosti viazaný.

13.7. V prípade kolízie týchto VOP, alebo ich časti s akýmikoľvek inými zmluvnými podmienkami, predovšetkým zmluvnými podmienkami Klienta, má zmluva vždy prednosť pred VOP.

13.8. Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nespôsobuje neplatnosť VOP ako celku.

13.9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2010.