Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Ďalšie informácie

Jak na to?

Pre účasť v súťaži o smartphone Huawei P20 je nutné splňiť tri jednoduché kroky:

Dať lajk FB stránke Zásielkovne TU

Verejne zdieľať náš príspevok týkajúci sa súťaže o telefón na svojom FB profile. Príspevok nájdete TU

Do komentára napísať svoj odhad o koľkej (hodina a minúta) bude doručená 22 222 222 zá­sielka.

Ten z vás, kto bude najbližšie, vyhrá úplne nový telefón Huawei P20.

Čo môžete vyhrať?

Huawei P20

Huawei P20 Black, prémiový inteligentný telefón. Novo predstavený model Huawei P20 sa absolútnym právom zaraďuje takmer na samotný vrchol ponuky. Jedinečný dizajn je tvorený kombináciou kovového rámu a sklenenej prednej aj zadnej strany. Okolo 5,8" displeja sú navyše extrémne úzke rámčeky. Celkovo prémiové vyhotovenie je zavŕšené špičkovou duálnou kamerou, ktorá svojím obrazovým výstupom drví konkurenčné riešenia. Na čelnej strane sa uhniezdil 5,8" Full HD+ IPS displej, ktorý má v hornej časti výrez pre fotoaparát, senzory a slúchadlový reproduktor. Mimoriadne tenké bočné rámčeky sú vkusne doplnené mohutnejšou spodnou konštrukciou, do ktorej sa podarilo zabudovať domovské tlačidlo, vrátane čítačky odtlačkov prstov.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

„Vyhrajte úplne nový mobilný telefon Huawei P20“

1. Usporiadateľ

1.1 Túto spotrebiteľskú súťaž organizuje obchodná spoločnosť Zásielkovňa s. r. o., so sídlom v Bratislave, Muchovo námestie 3624/8, PSČ 851 01, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 105158/B. Ďalej len („usporiadateľ“).

2. Termín a miesto trvania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v období od 20.10.2018 do 30.11.2018 vrátane, na území Slovenskej republiky. Táto súťaž skončí najneskôr výhrou prvého účastníka. O skončení upovedomí usporiadateľ účastníkov a verejnosť oznámením na internetových stránkach: https://www.zasielkovna.sk/…o-huawei-p20

3. Súťaž

3.1 Podmienkou súťaže je splnenie všetkých nasledujúcich podmienok súťaže účastníkom súťaže súčasne:

 1. Dať „like“ (označiť „Páči sa mi to“) facebookovej stránke usporiadateľa umiestnenej na https://www.facebook.com/zasielkovna/
 2. Zdieľať (označiť „Zdieľať“) príspevok o tejto súťaži usporiadateľa na https://www.facebook.com/…00181448150/?… (ďalej len „príspevok“) na svojom súkromnom účte na https://www.facebook.com
 3. Napísať komentár k príspevku v rozsahu iba odhadu času, kedy usporiadateľ realizuje prepravu zásielky s číslom 22 222 222 vo formáte hodina: minúta (napr.: 16:45)

3.2 Výhercom cena sa stane účastník súťaže, ktorý čo najpresnejšie odhadne podľa pravidiel súťaže čas, kedy usporiadateľ prepraví zásielku s číslom 22 222 222.

3.3. Pre účely súťaže sa počítajú všetky prepravené zásielky, ktorých prepravu realizoval alebo zabezpečil usporiadateľ – vrátane doručenia zásielky na adresu, alebo do zahraničia, a vydané príjemcovi zásielky. Pre účely počítania zásielok usporiadateľ vychádza výhradne zo systému usporiadateľa. Aktuálny počet zásielok prepravených usporiadateľom je po dobu trvania súťaže verejne prístupný na internetových stránkach usporiadateľa https://www.zasielkovna.sk/…o-huawei-p20, kde je okrem pravidiel súťaže umiestnené aj počítadlo znázorňujúce počet prepravených zásielok usporiadateľom.

3.4 V prípade, že čas vydania zásielky s č. 22 222 222 naj­presnejšie odhadne viac účastníkov súťaže, vyhráva účastník súťaže, ktorý podľa pravidiel súťaže napísal odhad presného času ako prvý.

4. Výhra

4.1 Hlavnou a jedinou výhrou v súťaži je mobilný telefón Huawei P20.

4.2 Výherca bude o výhre vyrozumený organizátorom prostredníctvom správy a na jeho súkromný účet na https://www.facebook.com.

4.3 Výhra bude výhercovi predaná najneskôr do 15 dní po výhre. V prípade, že si výherca neprevezme výhru, jeho výhra prepadá.

5. Ďalšie podmienky

5.1 Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak výmena za inú výhru.

5.2 Reklamovať poruchy na výhre u organizátora nie je možné.

5.3 Účasťou v súťaži, konkrétne prevzatím výhry, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5.4 Účastník súťaže sa za účelom odovzdania výhry zaväzuje poskytnúť usporiadateľovi osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • telefónne číslo;
 • emailová adresa;
 • bydlisko.

5.5 Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník súťaže pre účely úspešného ukončenia registrácie súťažiaceho vysloví súhlas s týmito pravidlami a súčasne svoj bezvýhradný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto pravidiel v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon OOU“). Účastník súťaže berie na vedomie, že od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (ďalej len ako „Nariadenie“), sa riadi ochrana osobných údajov zákonom OOU v zmysle Nariadenia. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracovávané po dobu od začiatku súťaže do 31.12.2019.

Osobné údaje budú spracované v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko;
 • telefónne číslo;
 • emailová adresa;
 • bydlisko.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom:

 • účasti v spotrebiteľskej súťaži
 • vyhodnotenia súťaže;
 • odovzdania výhry.

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené iba príslušnému sprostredkovateľovi osobných údajov, ktorým je usporiadateľ. Ďalším osobám nebudú osobné údaje bez vedomia účastníka sprístupnené, ibaže by povinnosť poskytnúť osobné údaje účastníka vyplývala z platných a účinných právnych predpisov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané len k vyššie uvedeným účelom a spôsobom nepoškodzujúcim účastníka súťaže. Tento súhlas môže byť účastníkom písomne odvolaný na kontaktnej adrese sídla usporiadateľa, čo však môže mať za následok vylúčenie zo súťaže, v prípade ak bude súhlas odvolaný ešte pred odovzdaním výhry. Účastník má podľa zákona OOU právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov. Účastník má ďalej podľa zákona OOU, pokiaľ o to usporiadateľa požiada, právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a usporiadateľ je povinný mu tuto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Účastník súťaže má zároveň podľa zákona OOU právo, v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že usporiadateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, požiadať usporiadateľa o vysvetlenie, resp. požadovať, aby usporiadateľ takto vzniknutý stav odstránil a ďalej právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Od nadobudnutia účinnosti Nariadenia má účastník predovšetkým tieto práva:

 • právo na informácie o prevádzkovateľovi a prípadne zástupcovi prevádzkovateľa, resp. zodpovednej osobe;
 • právo na informácie o účele spracovania osobných údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom, a či sú osobné údaje spracovávané alebo nie;
 • právo podať sťažnosť;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na výmaz osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
 • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo vzniesť námietky;
 • všetky ďalšie práva priznaná Nariadením.

5.5 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rozsahu meno, priezvisko, mesto (napr. Ján Novák, Praha 2) a fotografie v oznamovacích prostriedkoch a na internetových stránkach usporiadateľa, okrem iného v rámci vyhlásenia výsledku súťaže a pri ďalších reklamných akciách usporiadateľa, a to po dobu najdlhšie 1 roka od konca trvania súťaže. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov a fotografie kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu usporiadateľa. 5.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach usporiadateľa.

5.7 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a prevádzkovatelia výdajných miest usporiadateľa v Slovenskej republike, vrátane osôb im blízkych.

V Bratislave dňa 10.10.2018